Regulamin

Escape room - Pokój zagadek
Szczecin

Regulamin

Usługi świadczonej przez firmę
Ego Zuzanna Leszczyńska
Roweckiego 14a/2, 72-009 Police
NIP: 8512939440

zwaną dalej Organizatorem

na rzecz

osoby dokonującej rezerwacji zwanej dalej Rezerwującym
oraz
odbiorcy usługi zwanego dalej Uczestnikiem

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Rezerwujących usługi zwanej dalej Grą, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora zwanej dalej Witryną, oraz zasady korzystania z Gry przez Uczestników.
 2. REZERWACJA
  1. Rezerwujący przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem Witryny.
  2. Rezerwujący odpowiada za prawidłowość i zgodność danych osobowych podanych podczas rezerwacji. Organizator ma prawo odmówić dokonania rezerwacji w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym.
  3. Dokonanie rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy w myśl przepisów prawa. Zawarcie umowy następuje każdorazowo przed rozpoczęciem Gry.
  4. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez Witrynę pod adresem http://escroom.pl. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „REZERWACJA” będącej podstroną Witryny. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
   1. wybór pokoju którego ma dotyczyć rezerwacja
   2. wybór dnia i godziny rezerwacji
   3. podanie danych osobowych Rezerwującego (imię, nazwisko, email, numer telefonu komórkowego),
   4. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu
   5. dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisku „Rezerwuj”
   6. potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w wiadomości przesłanej na adres email Uczestnika
  5. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie będzie zawierać:
   1. Nazwę pokoju
   2. Datę i godzinę rezerwacji
   3. Cenę usługi
  6. Ceny wskazane na stronach Witryny są kwotami brutto, zawierającymi wszystkie podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. VOUCHERY
  1. Vouchery dostępne są wyłącznie w siedzibie firmy w godzinach otwarcia podanych w Witrynie Organizatora.
  2. Voucher może zostać wykorzystany z dowolną rezerwacją przez 3 miesiące od dnia wystawienia.
  3. Nie ma możliwości zmiany daty ważności Vouchera.
 4. UCZESTNICTWO W GRZE
  1. Maksymalny czas Gry wynosi 60 minut
  2. W Grze może brać udział od 2 do 5 Uczestników.
  3. Płatność musi zostać dokonana przez rozpoczęciem Gry gotówką lub ważnym voucherem
  4. Uczestnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność.
  5. Uczestnik jest zobowiązany wziąć pod uwagę swój stan zdrowia i w razie wątpliwości poinformować Organizatora, w szczególności jeżeli cierpi na klaustrofobię, epilepsję, lub jest w trakcie leczenia psychiatrycznego.
  6. Organizator ma prawo odmówić uczestnikom udziału w Grze bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku gdy
   1. Uczestnicy mają poniżej 16 lat
   2. żaden z Uczestników nie jest pełnoletni
   3. Organizator ma podejrzenie, że uczestnicy znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
   4. Uczestnicy przybędą na miejsce Gry po czasie podanym w rezerwacji
  7. Uczestnicy zobowiązują się przybyć na miejsce Gry 5 minut przed godziną podaną w Rezerwacji, w razie spóźnienia całkowity czas gry może ulec skróceniu.
  8. Uczestnicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za wyposażenie zniszczone w trakcie Gry.
  9. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie. Organizator ma obowiązek zapoznać Uczestników z Regulaminem przed rozpoczęciem Gry.
  10. Uczestnicy zobowiązani są pozostawić wszystkie urządzenia elektroniczne do depozytu przed rozpoczęciem Gry.
  11. Wyposażenie pokoju i przebieg gry stanowią własność intelektualną organizatora. Uczestnicy nie mogą rejestrować przebiegu gry za pomocą fotografii, nagrań wideo czy nagrań dzwiękowych.
  12. Organizator korzysta z urządzeń monitoringu wizyjnego i zastrzega sobie prawo do nagrywania i przechowywania zapisu z tego monitoringu. Nagrania dostępne są tylko i wyłącznie organizatorowi i zobowiązuje się on nie udostępniać ich osobom trzecim.
  13. Uczestnik udziela zgody na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora poprzez umieszczenie jego zdjęcia na profilach społecznościowych organizatora oraz jego stronie www.
  14. Zgoda ta może być w każdym momencie odwołana i organizator zobowiązuje się niezwłocznie usunąć  wizerunek uczestnika po jej odwołaniu.
 5. WARSZTATY

  1. Przez organizację Warsztatów rozumie się przeprowadzenie zajęć w czterech częściach:

  1. Część teoretyczna
  2. Część praktyczna
  3. Część podsumowująca
  4. Zakończenie warsztatów i rozdanie certyfikatów

  2. Celem Warsztatów jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu komunikacji międzyludzkiej.

  3. Zadaniem uczestników Warsztatów jest wykorzystanie wiedzy teoretycznej o komunikacji interpersonalnej, by następnie ukończyć zadanie praktycznie.

  4. Wszystkie części Warsztatów odbywają się w lokalizacji Organizatora Warsztatów.

  5. Pomyślne ukończenie każdej z części Warsztatów uprawnia do uzyskania certyfikatu.

  6. Elementy wykorzystywane w części praktycznej Warsztatów są własnością Organizatora i należy ich nie zabierać i nie niszczyć.

  7. O uszkodzonych/brakujących elementach części praktycznej  niezwłocznie należy prowadzącego Warsztaty.

  8. Zniszczenie przez uczestników elementów scenografii lub/i elementów elektronicznych lub/i rekwizytów w części praktycznej warsztatów skutkuje nałożeniem kary finansowej na uczestnika przez Organizatora.

  9. Każdy przypadek opisany w pkt 2.8 rozpatrywany jest indywidualnie.

  10. Do dyspozycji Uczestników są trzy scenariusze tematyczne Warsztatów: Biały wilk, Se7en oraz Zasypani

  11. W czasie Warsztatów obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania regulaminu obiektu, w którym dane warsztaty się odbywają.

  12. Uczestnicy przystępując do Warsztatów biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Warsztatów. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

  13. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, złamania zasad Regulaminu obiektu bądź utrudniania Warsztatów innym uczestnikom, w dowolnym momencie Warsztatów Organizator ma prawo do wykluczenia go z dalszego udziału w Warsztatach. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

  14. Organizator może nie wyrazić zgody na udział uczestnika w Warsztatach jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

  15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Warsztatów mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

  16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się uczestników do panującego obecnie reżimu sanitarnego.

  17. Organizator nie są stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w trakcie Warsztatów.

  2. UCZESTNICY WARSZTATÓW I ZGŁOSZENIA

  2.1. Uczestnictwo w Warsztatach jest dobrowolne. Zgłoszenie drużyn poprzez stronę internetową https://escaperoomszczecin.pl/rezerwacje/ lub telefonicznie pod numerem 508 270 662 i przybycie w miejsce wykonywania Warsztatów, jest równoznaczne z przystąpieniem do Warsztatów i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

  2.2. Podczas zgłoszenia drużyny uczestników przez stronę internetową lub telefonicznie należy podać, w którym z dostępnych scenariuszy tematycznych chce się wziąć udział.

  2.3. Jednoznacznie podkreślamy, że Warsztaty z Komunikacji Interpersonalnej wyłącznie wykorzystują system rezerwacji pokoi zagadek i nie są bezpośrednio powiązane z działalnością rozrywkową jaką są pokoje zagadki.

  2.4. Poprzez ukończenie Warsztatów rozumie się wykonanie wszystkich zadań w każdej z czterech części.

  2.5. Członkiem każdej drużyny musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Warsztatach tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszę one posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Warsztatach. Odpowiednią zgodę należy pobrać u  Organizatora.

  2.7. Każda z osób biorących udział w Warsztatach powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w nich.

  2.8. Każdy uczestnik musi posiadać prawidłowo założoną osłonę nosa i ust, aby móc uczestniczyć w Warsztatach.

  2.9. Poprzez udział w Warsztatach każdy uczestnik wyraża zgodę na:

  • wzięcie udziału w Warsztatach na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
  • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Warsztatów (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku Dz. U. Nr 2018 poz. 1000);
  • opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych i portali społecznościowych wizerunku uczestników oraz w uzasadnionych przypadkach imion i nazwisk uczestników.

  3. BEZPIECZEŃSTWO I PROFILAKTYKA SANITARNA

  3.1. Uczestnikom zapewnione jest pełne bezpieczeństwo w trakcie Warsztatów: przestrzenie części praktycznej Warsztatów są monitorowane, wyposażone w system komunikacji z obsługą, drzwi przez cały czas trwania części praktycznej pozostają możliwe do otwarcia.

  3.2. W sytuacjach awaryjnych obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się obsłudze prowadzącej Warsztaty w celu przeprowadzenia skutecznej akcji ewakuacyjnej.

  3.3. Warsztaty są niewskazane jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję lub będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.

  3.4. Obsługa oraz osoby prowadzące Warsztaty mają obowiązek prawidłowego zakrywania ust i nosa przez cały okres trwania Warsztatów.

  4. CERTYFIKATY UCZESTNICTWA

  4.1. Uczestnicy, którzy  ukończą pomyślnie każdą część Warsztatów, uzyskają certyfikaty uczestnictwa w Warsztatach z komunikacji interpersonalnej.

Szczecin, 06. lutego 2021